Malé čistiarne odpadových vôd:


Typ EČ
  Malé čistiarne typu EČ sú celoplastové, balené. Nádrž i prepážky sú z polyetylénu. Časti čistiarne:

 • prítok OV
 • mechanické predčistenie
 • aktivačná zóna
 • dosadzovací priestor
 • odtok vyčistenej vody
 • piesková filtrácia
 • vstupné hrdlo do mechanického predčistenia
 • vstupné hrdlo do pieskovej filtrácieSplaškové odpadové vody pritekajú prívodom (1) do lapača tukov a primárnej usadzovacej nádrže (2), kde dochádza k zachytávaniu plávajúcich nečistôt a k sedimentácii nerozpustných látok.
Mechanicky predčistená voda nateká do aktivácie (3) - oxickej zóny prevzdušňovanej tlakovým vzduchom z dúchadla cez jemnobublinný aeračný systém, ktorý udržiava aktivovaný kal vo vznose. Dochádza tu k eliminácii organického znečistenia a amoniakálneho dusíka.
Aktivačná zmes ďalej vertikálne nateká do dosadzovacej nádrže (4) integrovanej v aktivácii cez perforované potrubie. V dosadzovacej nádrži je aktovovaný kal odseparovaný od vyčistenej vody a podľa hodnoty sedimentu kalu prečerpáva (pomocou mamutky alebo recirkulačného čerpadla späť do aktivácie.
Vyčistená voda odteká zberným žlabom (5) do odtoku a ďalej do recipientu. Prebytočný kal sa pravidelne podľa hodnoty sedimentu kalu prečerpáva (pomocou mamutky alebo recirkulačného čerpadla) z dosadzovacej nádrže do uskladňovacej časti primárnej sedimentačnej nádrže (2). Technológia ČOV je odskúšaná, overená v praxi, realizovaná v novej rade výrobkov. Na základe vykonaných skúšok bol na technológiu udelený atest Ministerstva SR v r. 1996.

Výhody a prednosti malej čistiarne typ EČ

 • vysoká účinnosť čistenia až (97%)
 • nízke investičné náklady
 • vodotesnosť ČOV modulárna stavba
 • minimálne nároky na el. energiu
 • spoľahlivá, bezporuchová prevádzka i pri prerušovanom prítoku OV, aj v zimnom období
 • jednoduchá obsluha a údržba tuchý chod a žiadny nežiadúci zápach
 • nenáročná stavebná pripravenosť, nie je nutné obbetónovanie, stačí len obsypanie
 • možnosť dodanie čistiarne na kľúč: spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka čistiarne, inštalovanie, uvedenie do prevádzky
 • mimoriadne priaznivá nadobúdacia i prevádzková cena